Hãy cải thiện cuộc sống, cùng với các nhà cung cấp của chúng tôi, hãy bắt đầu với việc thực hiện các chính sách đúng đắn.

Thiết lập những mục tiêu rõ ràng cho các nhà cung cấp.

Là một phần của Tiêu chuẩn cung ứng bền vững, tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp được đặt ra thông qua Chính sách chuỗi cung ứng của GGS: EHS, Giao thông vận tải, Nguồn lao động/Nhân sự và Vật liệu cung cấp. Những chính sách này áp dụng cho việc lựa chọn và duy trì việc cung ứng của tất cả các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho GGS. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của các nhà cung cấp một cách chọn lọc theo các chính sách này. Khi phát hiện ra có việc không tuân thủ các chính sách này, GGS sẽ cố gắng làm việc với các nhà cung cấp có liên quan để khắc phục tình hình. Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sẽ thực hiện kế hoạch hành động khắc phục để các hoạt động của mình tuân thủ theo các chính sách này. Nếu nhà cung cấp nào không xây dựng kế hoạch như vậy hoặc không thực hiện, GGS sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh.